ฟาร์มเฮาส์ ติดอันดับหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่แปด

Posted by

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB) ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์

คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) และบริษัทเข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน (พ.ศ.2559-2566)

“บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพในด้านการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล (ESG) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝัง ESG in Process ให้เป็นวัฒนธรรมความยั่งยืนขององค์กร”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป