กสิกรไทยแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

Posted by

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง นายจงรัก รัตนเพียร เป็น กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

นายจงรัก รัตนเพียร ปัจจุบันอายุ 54 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน) William Paterson University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณวุฒิ Chartered Financial Analyst, CFA Institute เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2545 ที่ฝ่ายบริหารเงิน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด จากนั้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท รองกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและควบคุม ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย